Algemene gegevens

RSIN 822036484
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Er Staat Geschreven
Statutaire zetel Gemeente Coevorden
Bezoekadres Ossehaarseweg 13, 7756PL Stieltjeskanaal
Telefoonnummer 0524523190
Internetadres www.erstaatgeschreven.nl
E-mailadres info@erstaa.site.transip.me
Eerste inschrijving handelsregister 19-02-2010
Datum akte van oprichting 18-02-2010
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties

Bestuur

Voorzitter
M. de Reus

Secretaris
A. ten Caat (info@erstaatgeschreven.nl)

Penningmeester
W. ten Caat

Bankgegevens

NL03ABNA0524747032 t.n.v. Stichting Er Staat Geschreven.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel mens en te vertellen over Jezus Christus en zijn spoedige wederkomst waarbij Gods woord, de Bijbel, het enige uitgangspunt is.

De grondslag hiervoor ontleend de stichting uit de geschriften en is de basis van de stichting; Mattheus 4:4 en Openbaring 14: 6-12. Verder heeft de stichting als doel om handelingen te verrichten die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze doelen bewerkstelligd worden in verschillende activiteiten;

 • Het vertalen en uitgeven van boeken, zowel in fysieke vorm als in digitale vorm
 • Het beschikbaar maken van Bijbelcursussen, brochures en lezingen in de Nederlandse taal zowel in fysieke vorm als in digitale vorm
 • Het waar nodig aanstellen van personen die het uitvoerend werk van de stichting verrichten
 • Het verzorgen van lezingen en cursussen
 • Het onderhouden van vriendschappelijke banden of samenwerking vinden met organisaties die de doelstellingen en de grondslag van deze stichting onderschrijven.
 • Het verrichten van aIle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de – ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Fondswerving

Stichting Er Staat geschreven zal haar gelden op verschillende manieren proberen te werven;

 • Het aanvragen van subsidies;
 • Het in ontvangst nemen van giften;
 • Het verspreiden van drukwerk;
 • Het aantrekken van donateurs;
 • Opbrengsten van de verkoop van vertaalde boeken en dvd’s;
 • Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten;

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Al de gelden zullen aangewend worden om nieuwe projecten te starten.

Beheer van het vermogen

De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Er Staat Geschreven genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk, maar zal normaliter niet voorkomen.
De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan;
Het bestuur ziet toe op de juiste besteding van de gelden die binnenkomen. Uitgangspunt is continuïteit te bieden voor levering van (online)boeken en online content die de doelstelling van de stichting onderschrijven.
Na goedkeuring door het voltallig bestuur wordt het financieel jaarverslag aangeboden op internet
site van Stichting Er Staat Geschreven (www.erstaatgeschreven.nl)
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, eventuele reisdeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties. Van de mogelijkheid reiskosten te declareren wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

Besteding van het vermogen

Stichting Er Staat Geschreven mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor   de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald.

Stichting Er Staat Geschreven dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.

Donateurs ondersteunen Stichting Er Staat Geschreven financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Ook kunnen zijn de Stichting steunen door aankopen te doen in de webshop. Indien een project is afgerond en er een surplus is behoudt Stichting Er Staat Geschreven het recht dit te besteden aan een volgend project;

Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen, omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. De stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer dan 25% mogen bedragen. Het streven is ook dit jaar de overheadkosten te beperken tot maximaal 5%.

Langere termijn

De Stichting Er Staat Geschreven streeft er naar groter te worden en haar diversiteit aan uitgebrachte media (boeken, dvd’s, content) uit te breiden, maar deze groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan.

Begroting en staat van baten en lasten

Financieel overzicht 2020          
             
Inkomsten        Uitgaven    
Donaties   € 10.000,00   Webshop   € 117,90
Webshop    € 197,76        
             
Totaal   € 10.197,76       € 117,90
             
Balans 2020            
Activa       Passiva    
Bankrekening   € 79.199,46   Stichtingsvermogen € 99.001,46
Voorraad boeken   € 19.802,00        
             
             
Totaal   € 99.001,46   Totaal   € 99.001,46

Activiteitenverslag 2020

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar waarin vanwege de corona uitbraak allerlei voorgenomen activiteiten helaas geen doorgang konden vinden. Ook fysieke bijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden. Gelukkig is via de webshop de online boekenverkoop wel doorgegaan.

 Voor 2021 staan diverse vertaalprojecten gepland en uitgaven van nieuwe boeken waarin ook een gezonde levensstijl wordt gepromoot.

We hopen en bidden dat in de loop van 2021 de corona uitbraak is ingedamd en dat wij gestaag verder kunnen met het uitwerken van de plannen.